*תקנון מבצע (חזרה לעמוד הקודם - המבצע)

תקנון

עורך המבצע 1.    

המבצע נערך על-ידי א.י.ע איי אופטיק(להלן: "החברה"). 

פרטי המבצע 2.    

    פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א' לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.    

תקופת המבצע וכמות פריטים3.    

תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום מלאי המוצרים הכלולים במבצע, לפי המוקדם שבהם. הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א' לתקנון. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

ההשתתפות במבצע4.    

    א.    המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
    ב.    השתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.
                                                 
איסור השתתפות5.    

    .

אחריות6.    

    א.    ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח. 
    ב.    מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין ההשתתפות במבצע.

סמכות השיפוט והדין7.    

    על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

שונות8.    

    א.    המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.
    ב.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת.     
    ג.    היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
    ד.    לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע. 
    ה.    אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה. 
    ו.    תקנון המבצע ימצא במשרדי ההנהלה של החברה ויאופשר לכל לקוח לעיין בו. 
    ז.    בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.
    ח.    במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע  כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
    ט.    ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה ולא יממש הלקוח את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה.
    י.    לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצע ו/או להחליפו. 
    יא.    כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
    יב.    למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,  לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.
    יג.    בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים. 

נספח א' – מבצע

תמצית מבצע

מבצע סניפי ראשון בלבד

תוכן המבצע- 1+1 על עדשות מולטי הויה ועל המסגרות

 · תקופת המבצע- 1/4/19-30/5/19

  • המבצע תקף בקניון הזהב והראשונים בלבד

  • 1+1 על המסגרת הזולה מבניהם

  • 1+1 על עדשות מולטי הויה בלבד

 · המבצע תקף לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד

  • התניות · לא ניתן לממש נקודות · אין כפל הטבות לחברי קופות חולים + אין כפל מבצעים ·

  • למימוש לאותו מרשם/לקוח במעמד הקניה

  • לא כולל חבר צהוב/ לבן (שחור כן) * ט.ל.ח

דיגיטל אקטיב היא פלטפורמה לדפי נחיתה ואינה אחראית על התוכן המפורסם בעמוד. התוכן הוא באחריות המפרסם בלבד | הגולשים לא יבואו בטענה או דרישה כלפי Digital Active לגבי התוכן המופיע בעמודים השונים